​A vu The Good Wife, saison 1, épisode 23

A vu The Good Wife, saison 1, épisode 22

​A vu The Good Wife, saison 1, épisode 21

A vu The Good Wife, saison 1, épisode 20

​A vu The Good Wife, saison 1, épisode 19

​A vu The Good Wife, saison 1, épisode 18

A vu The Good Wife, saison 1, épisode 17

A vu The Good Wife, saison 1, épisode 14

A vu The Good Wife, saison 1, épisode 13

A vu The Good Wife, saison 1, épisode 12

​A vu The Good Wife, saison 1, épisode 13

​A vu The Good Wife, saison 1, épisode 12

A vu The Good Wife, saison 1, épisode 11

A vu The Good Wife, saison 1, épisode 10

A vu The Good Wife, saison 1, épisode 9

​A vu The Good Wife, saison 1, épisode 8

​A vu The Good Wife, saison 1, épisode 7

A vu The Good Wife, saison 1, épisode 6

A vu The Good Wife, saison 1, épisode 5

A vu The Good Wife, saison 1, épisode 4

A vu The Good Wife, saison 1, épisode 3

A vu The Good Wife, saison 1, épisode 2

A vu The Good Wife, saison 1, épisode 1